ماله موتوری یوری چین 60 سانت با موتور EY20DJ مشترک