پمپ 200 بار پمپک ایتالیا با شیر فشارشکن

نوع: برقی – صنعتی

فشار: 200 بار

برند: پمپک ایتالیا