پمپ 200 بار پمپک ایتالیا با الکتروموتور 7.5 اسب ایتالیا

نوع: برقی – صنعتی

فشار: 200 بار

برند: پمپک ایتالیا

الکتروموتور 7.5 اسب ایتالیا