پمپ 110 بار پمپک ایتالیا با شیر فشارشکن

نوع: برقی – صنعتی

فشار: 110 بار

برند: پمپک ایتالیا