پمپ ۱۱۰ بار برتولینی ایتالیا با دینام ۳ اسب تکفاز چینی شاسی و کوبله

نوع: برقی – صنعتی

فشار: 110 بار

برند: برتولینی ایتالیا

دینام: 3 اسب تکفاز چینی شاسی و کوبله