تیغه کاتر بتن بر نورتون آمریکا | 45 سانت

تیغه کاتر بتن بر نورتون 45 سانتی حداکثر عمق برش 15 الی 17 سانتی متری دارد. در این تیغه کاتر، عمل برش توسط لبه های تیزی که دور تیغه وجود دارد، صورت می گیرد.

کاربرد: بتن

قطر تیغه: 45 سانتیمتر

حداکثر عمق برش آسفالت: 15 الی 17سانتیمتر