شمشه ماله موتوری 4 متری – شمشه ماله موتور بالا

شمشمه ماله موتوری 4 متری در گروه شمشه ماله موتوری است و طول تیغه ی 4 متری دارد.

در شمشه ماله موتوری 4 متری، موتور در بالای شاسی نصب شده به همین خاطر به آن شمشه ماله موتور بالا گفته می شود.