تیغه کاتر آسفالت بر فست کاست ایتالیا | 45 سانت

تیغه کاتر آسفالت بر فست کاست ایتالیا 45 سانتی متری عمق برش 15 الی 17 سانتی متر دارد و از جنس الماس سخت است. این تیغه، برش مواد را از طریق لبه های تیز اطرافش انجام می دهد.

کاربرد: بتن، بتن مصلح بر و آسفالت

قطر تیغه: 45 سانتیمتر

حداکثر عمق برش آسفالت: 15 الی 17 سانتیمتر